วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเลี้ยงปลาไหล                                                         การเลี้ยงปลาไหล                   ชนิดของปลาไหล                
                                         
                                           ปลาไหลหลาด                      ปลาไหลแดง หรือปลาหล่อย      

                                            ลักษณะทั่วไป                       ถิ่นที่อยู่อาศัย

                                                          ฤดูวางไข่ของปลาไหล          สภาพปลาไหลในปัจจุบัน   
              
                                            การเพาะพันธุ์                       ความต้องการของตลาดปลาไหล                     

                                            การอนุบาล                           การเลี้ยงปลาไหลให้ได้ขนาดตลาด     
   
                                            ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลาไหลนา